Privacyverklaring

EVEReONE B.V., gevestigd aan Herman Kruyderlaan 12
1261 ZX Blaricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://evereone.nl
Herman Kruyderlaan 12
1261 ZX Blaricum
+31611729912

Raymond Werner is de Functionaris Gegevensbescherming van EVEReONE B.V. Hij is te bereiken via raymondwerner@evereone.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
EVEReONE B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw interactie met onze Facebook- en Google advertenties en onze website.
  Als u geen informatie naar Google Analytics wilt sturen kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on gebruiken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@evereone.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
EVEReONE B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruiken we uw gegevens afkomstig van uw interactie met onze Facebook-advertenties en onze websites om u specifiekere advertenties te kunnen aanbieden.

Geautomatiseerde besluitvorming
EVEReONE B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EVEReONE B.V.) tussen zit. EVEReONE B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Siteground, hosting. Deze dienst is nodig voor het kunnen draaien van deze website. We verwachten geen negatieve gevolgen voor de betrokkene door het gebruik van deze dienst.
 • Hostnet, e-mail. Deze dienst is nodig voor e-mail communicatie voor de onderneming. We verwachten geen negatieve gevolgen voor de betrokkene door het gebruik van deze dienst.
 • Google, analytics. Deze dienst is nodig voor het optimaliseren van onze website en de advertenties op Google.
 • Google, tag manager. Deze dienst is nodig voor het optimaliseren van onze website en de advertenties op Google.
 • Facebook, advertentieplatform. Deze dienst gebruiken we om de advertenties op Facebook en Instagram voor u specifieker te maken.
 • Activecampaign, e-mailmarketing, marketing automation en CRM. Deze dienst gebruiken we e-mails te personaliseren naar uw behoeften.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EVEReONE B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

 • Naam > 3 jaar > op grond van een gerechtvaardigd belang, een commercieel belang.
 • E-mailadres > 3 jaar > op grond van een gerechtvaardigd belang, een commercieel belang.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > 3 jaar > op grond van een gerechtvaardigd belang, een commercieel belang.
 • Gegevens van Google analytics en ads > 3 jaar > op grond van een gerechtvaardigd belang, een commercieel belang.
 • Gegevens voor Facebook advertenties > zie de Data Processing Agreement van Facebook, op grond van een gerechtvaardigd belang, een commercieel belang.
 • Activecampaign > we hebben een door beide partijen getekende Data Processing Agreement en Standard Contractual Clausules.

Delen van persoonsgegevens met derden
EVEReONE B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EVEReONE B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EVEReONE B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@evereone.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

EVEReONE B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EVEReONE B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@evereone.nl